ĐỜI THỨ I CON CÁI GIỚI
 Bùi Bá Đông  Nam
 Bùi Hữu Học  Nam
 Bùi Hữu Bản  Nam