Đại hội đại biểu họ Bùi huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An